Funsons

Geral
 • Permiti
 • Resebe notifikason através di aplikativu na tilifóni pa manda relatóriu di pregason, aseita diziginazon, i más
 • Hourglass pode karega bus informason di KHS, NW Scheduler, ô TSWIN.
 • Diskarega informason di bu kongregason na PDF, DOCX, CSV, ô JSON
Organiza
 • Bu pode kria Karton di Rejistu di Publikador, S-21 na PDF, pa un publikador ô pa kongregason interu. S-21 ku total di kada tipu di publikador pode tambê ser kriadu.
 • Kel funson pa reprizentantis ta permiti un publikador manda rilatóriu di otu algén (sima pais pa ses fidju).
 • Kada publikador pode ten kontatu di Imerjénsia/Disastri.
 • Hourglass ta mante grupus di pregason i ta organiza txeu rilatórius pa es. Tanbê el ta permiti-u entra asistensia pa runions pa kada mês i kria un S-88 na PDF.
Faze Prugrama

Tiritórius

Rilatórius
 • Odja un lista di publikadoris ki ka ntrega rilatóriu di pregason
 • Total di mês, prontu pa manda pa Filial
 • Lista di tudu atividadis di mês
 • Informasons di kongregason ku idadi, kantu anu batizadu, i si publikadoris sta ativu/inativu/iregular
 • Média de pregason pa publikador, grupu i kongregason
 • Prugrésu di pionerus fíksu
 • S-10 Análizi di Kongregason
 • Total di Anu di Sirvisu