ฟีเจอร์

ทั่วไป
 • ข้อมูลทุกอย่างเป็นปัจจุบันเสมอและซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งบริการภาคสนาม ยอมรับงาน และอื่นๆ
 • Hourglass สามารถนำเข้าข้อมูลจาก KHS, JW Scheduler หรือ TSWIN ได้
 • ดาวน์โหลดข้อมูลของประชาคมเป็นรูปแบบ PDF CSV หรือ JSON
จัดระเบียบ
 • คุณสามารถสร้างแบบฟอร์ม S-21 เป็นรูปแบบ PDF ได้สำหรับบัตรรายงานผู้ประกาศคนเดียวหรือผู้ประกาศประชาคมทุกคน คุณสามารถจัดระเบียบเหล่านี้โดยอัตโนมัติสำหรับไฟล์ประชาคมไก้
 • คุณลักษณะผู้ได้รับมอบหมายอนุญาตให้ผู้ประกาศรายหนึ่งส่งรายงานให้ผู้อื่น (เช่นผู้ปกครองสำหรับเด็ก ๆ )
 • ข้อมูลฉุกเฉินสำหรับผู้ประกาศถูกจัดระเบียบได้
 • Hourglass จัดระเบียบรายงานต่าง ๆ ตามกลุ่มการ​ประกาศได้ นอกจากนี้ยังบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ละเดือน
ตาราง

กลุ่มภาษา
เขตประกาศ

รายงาน
 • เข้าดูรายงานที่ยังไม่ได้รับจากผู้ประกาศ
 • ยอดรวมรายเดือน พร้อมส่งไปยังสาขา
 • รายละเอียดกิจกรรมรายเดือนทั้งหมด
 • สถิติของประชาคม รวมถึงอายุ จำนวน​ปี​ที่​รับ​บัพติสมา ผู้ที่​ยัง​ส่ง​รายงาน และสถานะ ๆ ของผู้ประกาศ
 • Field service averages per publisher, group, and congregation
 • สภาพชองไพโอเนียร์
 • S-10 วิเคราะห์ประชาคม
 • ยอดรวมในปีรับใช้