Hourglass được dành cho các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va

Công Bố
Sắp Xếp

Công bố, nhóm rao giảng, liên hệ khẩn cấp, tham dự nhóm họp, khu vực

Lịch Trình
Lịch Trình

Dọn dẹp, thánh chức, làm chứng công cộng, nhóm họp giữa tuần và cuối tuần, âm thanh/video, người hướng dẫn, v.v.

Báo Cáo

Tổng số hàng tháng và hàng năm, số liệu thống kê hội thánh, sự tiến bộ của người tiên phong, mức trung bình

Các Bài

Giao các phần cho nhóm họp, rao giảng công cộng, tiếp viên, vv... Người được giao sẽ nhận nhấn tin ngay lập tức và có thể chấp nhận hoặc từ chối.

Các Bài
Các Bài

Giao các phần cho nhóm họp, rao giảng công cộng, tiếp viên, vv... Người được giao sẽ nhận nhấn tin ngay lập tức và có thể chấp nhận hoặc từ chối.

Thánh Chức
Thánh Chức

Các công bố có thể gửi báo cáo từ điện thoại di động của họ. Các nhấn tin giúp họ nộp báo cáo đúng giờ.

App Store Google Play Store
Android APK apk Download
Thánh Chức

Các công bố có thể gửi báo cáo từ điện thoại di động của họ. Các nhấn tin giúp họ nộp báo cáo đúng giờ.

Lịch Trình

Lập lịch trực quan cho các nhóm họp, thánh chức và hơn nữa.

Lịch Trình
Lịch Trình

Lập lịch trực quan cho các nhóm họp, thánh chức và hơn nữa.

Các báo cáo khác
Các báo cáo khác

Xem các báo cáo chi tiết về thánh chức và tiến độ của người Tiên Phong Đều Đều bất cứ lúc nào.

Các báo cáo khác

Xem các báo cáo chi tiết về thánh chức và tiến độ của người Tiên Phong Đều Đều bất cứ lúc nào.