Đặc trưng

Tổng Hợp
 • Mọi thứ luôn được cập nhật và đồng bộ hóa tự động
 • Các công bố nhận thông báo qua ứng dụng thiết bị di động để gửi giờ trong thánh chức, chấp nhận bài và vv...
 • Hourglass có thể nhập dữ liệu của bạn từ KHS, NW Scheduler hoặc TSWIN.
 • Xuất dữ liệu hội thánh của bạn qua PDF, DOCX, CSV hoặc JSON
Sắp Xếp
 • Bạn có thể tạo bản PDF S-21 Thẻ Công Bố cho một công bố hoặc cho cả Hội Thánh. Tổng số cho S-21 cũng có thể được tạo.
 • Tính năng ủy quyền cho phép một công bố gửi báo cáo cho một công bố khác (chẳng hạn như phụ huynh cho con của họ).
 • Các liên hệ khẩn cấp/thảm họa có thể được duy trì cho mỗi công bố.
 • Hourglass giúp bạn theo dõi các nhóm rao giảng và sắp xếp nhiều báo cáo. Nó cũng cho bạn nhập số lần tham dự nhóm họp cho mỗi tháng và tạo S-88 PDF.
Lịch Trình

Nhóm Ngôn Ngữ
Khu Vực

Báo Cáo
 • Xem danh sách các báo cáo thánh chức bị thiếu cho từng công bố
 • Tổng số hàng tháng, sẵn sàng để nộp cho Chi nhánh
 • Danh sách chi tiết của tất cả các hoạt động hàng tháng
 • Số liệu thống kê hội thánh, bao gồm tuổi, năm báp-têm và các công bố hoạt động/không hoạt động/không thường xuyên
 • Số trung bình cho thánh chức của mỗi công bố, nhóm và hội thánh
 • Sự tiến triển của các tiên phong đều đều
 • S-10 Phân Tích Hội Thánh
 • Tổng Số Cho Năm Công Tác